תנאי שימוש לאתר "שתלים דנטלים"

1. כללי
השמוש באתר "שתלים דנטלים" כפוף לקבלת כל התנאים המפורטים בהסכם זה במלואם.
השימוש מהווה הסכמה לכל התנאים שבהסכם זה ולכל תנאי אחר שבו הותנה השימוש.

הסכם זה נוקט בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס הן לגברים והן לנשים.
אתר "שתלים דנטלים" ו/או כל גוף שבשליטתה ו/או מי מטעמה ו/או באי כוחה (להלן, בנפרד ובמקובץ: "החברה") רשאית להעביר הסכם זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו למי שתחפוץ ובכל דרך שתבחר.

2. תנאי שמוש
השימוש באתר – על ידי העלאת תכנים, על דרך של שימוש בתכנים ובכל דרך שהיא - הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

לא תהיה למשתמש כל זכות לטענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין כל סיבה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין.

אין להפריע בכל דרך שהיא לאנשים אחרים להשתמש בשירותי האתר שמציעה החברה ו/או בכל שירות אחר שמציעה החברה.

אין להשתמש באתר ו/או בנתונים שיאספו באמצעות האתר לצורך משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, הימורים, משחקי פירמידה או כל דבר הדומה להם.

3. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור
אסור להעלות לאתר בכל דרך ובכל צורה שהיא כל תוכן מכל סוג שהוא (להלן: "תוכן" ו/או "תכנים"), שתוכנו בלתי-חוקי ו/או שנועד למטרות בלתי-חוקיות ו/או למטרה האסורה על פי התנאים הכלולים במסמך זה ו/או שעלול לגרום נזק לשירותים שמעניקה החברה ו/או לחברה ו/או ללקוחות החברה, לרבות, בין היתר, תוכן שקרי, מעליב, משמיץ, לא מדויק, גס, אנטישמי, בעל כוונות מיניות, מאיים, תועבה, פולשני ו/או פוגע בפרטיות, מוגן על ידי זכויות יוצרים או על פי כל דין, או כל חומר העובר בכל דרך על דיני מדינת ישראל.

חל איסור מוחלט גם על העלאה או שימוש בתכנים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ו/או כל סוג דומה של תוכן, תוכנית או תוכנה העלולים לגרום נזק ו/או לפגום במידע ו/או בפעולתו של מחשב אחר.
המשתמש מתחייב למלא באופן מדויק ושלם את כל התנאים והחובות הכלולים בהסכם זה ובתנאים האחרים שהוסכמו בינו לבין החברה ולשפות ו/או לפצות את החברה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי-דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש.

החברה תורשה להסיר מאתר "שתלים דנטלים" ו/או להפסיק מתן של כל שירות למשתמשים המבצעים ו/או הקשורים, בין במישרין ובין בעקיפין, לפעילות לא חוקית, זאת ללא כל התרעה מוקדמת.
למרות זכותה של החברה לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק תכנים, הודעות או מידע המופיעים באתר, החברה אינה מתחייבת לעשות כן וגם אם תערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, היא אינה מתחייבת כי תזהה תוכן העלול לפגוע או להזיק ו/או כי תספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל.
החברה אינה אחראית בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בגין נזקים מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין.

4. העדר אחריות
התכנים שהועלו לאתר הועלו באחריות המשתמש ואין החברה אחראית לאמינותם ו/או לכך שאינן מהווים הפרה של כל דין שהוא, גם אם הועלו לאתר ע"י החברה או מי מטעמה.
החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו, בשום מקרה, בכל אחריות ביחס למידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או הנכסים הנמסרים ו/או נמכרים באתר ולכל נזק (ישיר, עקיף ו/או אחר), אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו ללקוח או לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא, לרבות אך ללא הגבלה - נזק למחשבים או לציוד אחר, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל דבר מה שהושג באמצעות האתר, או הנובע בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, כל זאת אפילו אם נודע לחברה או למי מספקיה על האפשירות של גרימת נזק כאמור.
אם המשתמש אינו מרוצה מהאתר או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר.
החברה אינה אחראית לתגובות, פרסומים ומעשים של צדדים שלישיים, לרבות גולשים באתר. יחד עם זאת, החברה שומרת על זכותה לערוך, לסלק או לסרב לפרסם כל מידע, תוכן או חומר, מקצתו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
החברה אינה מתחייבת ששירות האתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני פריצות, גישה בלתי-מורשית ו/או תקלות, נזקים וקלקולים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה, לרבות, בין היתר, בגין הפסקות - זמניות או קבועות - בשירות, אבדן מידע של הלקוח וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של התכנים שהוצגו באתר.
ידוע למשתמש כי אחסנת האתר מתנהלת באמצעות שרת מחשב שאינו בשליטת או בחזקת החברה.
החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידי הלקוח ו/או על ידי כל גורם שהוא.

5. זכויות יוצרים וקניין רוחני
אין לפרסם באתר תכנים המוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, אלא אם זכויות היוצרים הם של הלקוח או שיש לו הסכמה מפורשת מבעלי זכויות היוצרים.

כל השירותים המסופקים על ידי החברה לרבות מערכת ניהול התוכן, כפופים לזכויות קניין רוחני, לרבות פטנטים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או זכויות יוצרים של החברה ו/או מי מטעמה.

בנוסף למתחייב מכל דין, אסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שניתנים על ידי החברה בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

אין לסחור בתכנים המועלים לאתר אלא ברשותו של בעל זכויות היוצרים של התוכן הרלוונטי ו/או על פי כל דין.

6. שינוי השירותים והפסקתם
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להפסיק בכל עת את מתן השירותים ו/או לשנות את התנאים בהם ניתנים השירותים.
החליטה החברה לבטל הסכם זה ו/או החליטה החברה להפסיק את מתן השירותים, לא תהיה החברה מחויבת בשמירת המידע.

7. שינויים בתנאי השימוש
החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה ללא הודעה מוקדמת וללא יידוע המשתמש.

8. שימוש בפרטים אישיים ופרטיות
החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת כל מידע כפי שיידרש, לרבות את פרטיו האישיים של המשתמש, על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת כל דין, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, או כאשר תעמוד בפני סכנה של תביעה משפטית נגדה
ו/או נגד מי מטעמה בגין פעולות שעשה המשתמש או שאפשר להן להיעשות באתר, הן במישרין והן בעקיפין, הן על דרך של מעשה והן על דרך של מחדל.
החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך יצירת קשר עמו, התאמת השירות לצרכיו והעדפותיו האישיות ולצורך שיפור השירות שהיא מציעה לו.

9. מידע המופיע באתר
החברה רשאית להשתמש בלוגו ובתוכן המפורסם באתר למטרות שיווק בכל מדיה אחרת.
החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את התוכן המופיע באתר ובדפי המרפאות בפרט ללא אישור המפרסם או המרפאה וללא ידיעתו.

10. מחיקת מידע וגיבוי
החברה לא מתחייבת לגבות את המידע המופיע באתר, אך שומרת לעצמה את הזכות לעשות כן. גם אם גיבתה החברה את המידע כאמור, היא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לעשות כן.

11. תמיכה טכנית
השירות שניתן ע"י החברה אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי באתר עצמו.

12. שיפוי ופיצוי
המשתמש ישפה ויפצה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה מכל סוג ומין שייגרמו להם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, עקב הפרת התחייבויות הלקוח בתנאי שימוש אלה ו/או כל התחייבות ו/או תנאי אחר שבין המשתמש לחברה.

13. קניות, מידע מסחרי ופרסומות
החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר או באמצעותו.
כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר, ולחברה או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות בעניין לרבות, בין היתר, לגבי ההתקשרות, לגבי האספקה, לגבי טיב המוצר/שירות וכו'.
החברה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.

14. דין ומקום שיפוט
הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל.
בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר ו/או מהשירות שניתן ע"י החברה ו/או הקשורה בהם תחול סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית של בתי המשפט במחוז תל-אביב – יפו.
השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים הכלולים במסמך זה.

שתלים דנטלים הפורטל המקצועי לתחומי רפואת שיניים והשתלת שיניים.

מחפשים מרפאת שיניים? רופא שיניים? 
בפורטל  מאגר ענק של מרפאות שיניים בכל הארץ  מידע מקצועי ועדכני בנושאים שתלים דנטלים  והשתלת שיניים  

חיפוש באתר

הפורטל ברשתות החברתיות

צרו קשר:

שתלים דנטליים - פורטל למרפאות שיניים
רחל 3 , חיפה
053-8080860
info@shtalim-dentalim.co.il

אתר ע"י
×

הצהרת נגישות

אתר זה מונגש לאנשים עם מוגבלויות על פי Web Content Accessibility Guidelines 2 ברמה AA.
האתר נמצא תמידית בתהליכי הנגשה: אנו עושים כל שביכולתנו שהאתר יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות.
אם בכל זאת נתקלתם בבעיית נגישות אנא שלחו לנו הערתכם במייל (אל תשכחו בבקשה לציין את כתובת האתר).

אודות ההנגשה באתר: